EN | IT | ES | MK | GR |

Обука

Сите патишта водат до Рим

ИО3 е главната цел на проектот и се состои во создавање содржина за обука што треба да се постават на платформата.
Ова е дополнителен начин да им обезбедат на корисниците алатки за ефективна обука и/или пребарување на професионални можности и има за цел да:

• да го поттикне самостојното учење и да стимулира креативност;
• да ги поддржи обуките (особено за културен туризам);
• да промовира експериментално учење;
• да ја поттикне флексибилноста во учењето.
• да понуди курсеви за неформално образование за претприемништво поврзани со туристички прашања, исто така, насочени кон лицата во неповолна положба.

Поточно, тоа се состои од создавање на низа курсеви и документи со кои се сумира содржината на модулите за е- учење и микро е-учење развиени земајќи ги предвид специфичните потреби на младите.
Идентификуваните (индикативни) содржини се следниве:

- Преглед на туристичките компании
- Улогата на римските патишта во поврзувањето на културните и економските центри низ вековите;
- Европски искуства за експлоатација на римски патишта;
- Познавање на римските патишта: датирање, функција, градежни техники, предизвици со кои се соочувале при реализација на различни типови територии;
- Колекција на европски најдобри практики;
- Културна економија: како да се зајакне културното наследство во нова оддржлива економија;
- Национално и европско законодавство за зачувување и зајакнување на пејзажот;
- Национално и европско законодавство за младинско претприемништво;
- Како да креирате професионална и ефективна веб-страница за вашиот бизнис
- Бизнис модели поврзани со туризмот;
- Концепт со висок степен;
- Јавелин
- Mетодологии за културен туризам;