EN | IT | ES | MK | GR |

Проценка

Сите патишта водат до Рим

ИО2 предвидува МАПИРАЊЕ на римски рути и анализа на нивниот потенцијал за создавање иницијативи за претприемништво. Целта е да се спроведе НАУЧНО ИСТРАЖУВАЊЕ насочено кон анализа на:

нивото на знаење на студентите од областа на претприемништвото и туризмот на РИМСКИТЕ ПАТИШТА; колку се свесни за можностите што ги нудат унапредувањето на римските патишта во однос на економскиот раст, создавање нови работни места и оддржлив развој на културното наследство; кои се нивните моментални вештини и што недостасува. Оваа активност ќе биде спроведена благодарение на низа на анализи и истражувања кои имаат за цел разјаснување на состојбата во уметноста.
Ова вклучува мапирање на римски патишта, постојни економски и културни активности поврзани со нив и сумирање на податоци за римските патишта и нивниот економски потенцијал за европските млади луѓе.


Download IO2 Final Report