EN | IT | ES | MK | GR |

Γλωσσάρι

All Routes Lead To Rome - Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

είναι ο τύπος του τουρισμού που παρακινεί τους τουρίστες για θρησκευτική συμπεριφορά και πρακτικές.


ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ

είναι ένα ταξίδι στα μονοπάτια σχετικά παρθένων φυσικών περιοχών με σκοπό κάποιος να εξερευνήσει και να απολαύσει τη φύση.


ΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

μπορεί να έχει τη μορφή Συλλόγου ή Ιδρύματος ή άλλων παρόμοιων τύπων που λειτουργούν σε μη κερδοσκοπική βάση ή μπορεί να είναι μια εταιρεία.


ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν πολιτιστική ή περιβαλλοντική κληρονομιά, τοπικά τυπικά προϊόντα, πολιτιστικές εκδηλώσεις.


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

χρησιμοποιείται με πιο εννοιολογική και γενική σημασία, εκφράζοντας ένα δίκτυο τοποθεσιών ή γεωγραφικών περιοχών που μοιράζονται ένα θέμα.


Γράφημα (ή γραφική παράσταση)

μια γραφική αναπαράσταση δεδομένων. Ο τύπος της γραφικής αναπαράστασης εξαρτάται από τον τύπο της μεταβλητής που αναπαρίσταται. Οι μετρήσεις και τα ποσοστά αναπαρίστανται συνήθως είτε με ραβδόγραμμα είτε με γραφήματα πίτας, ενώ οι μετρήσεις δεδομένων σε τάξεις αναπαρίστανται από ιστογράμματα. Οι βαθμολογίες αναπαρίστανται, αντιθέτως, από σημεία και διασυνδεδεμένα σημεία, ενώ οι ομάδες αναπαρίστανται καλύτερα από κάποιο αισθητικό στοιχείο στο γράφημα (π.χ. χρώμα, σχήμα, διάσταση σημείου).


Πίνακας

παραδοσιακή μορφή συλλογής δεδομένων. Οι γραμμές συνήθως υποδηλώνουν παρατηρήσεις (π.χ. άτομα, πελάτες, χώρες κ.λπ.), ενώ οι στήλες συνήθως δείχνουν μεταβλητές (π.χ. το φαινόμενο ενδιαφέροντος, όπως ενδιαφέροντα, συνήθειες αγοράς, χαρακτηριστικά κ.λπ.). Μερικές φορές, τα δεδομένα δεν είναι τέλεια οργανωμένα και έτοιμα για επεξεργασία: ας σκεφτούμε, για παράδειγμα, έναν πίνακα δεδομένων που ανακτάται από μια επίσημη πηγή, όπου κάθε στήλη εμφανίζει διαφορετικό έτος, ενώ οι γραμμές αντιπροσωπεύουν χώρες. Προκειμένου να διευκολυνθεί η αναπαράσταση των γραφικών δεδομένων, τα δεδομένα πρέπει να μετασχηματιστούν ώστε οι στήλες να αντιπροσωπεύουν μία μεμονωμένη μεταβλητή (στην περίπτωση αυτή, όλες οι στήλες που ανήκουν σε κάθε διαφορετικό έτος θα πρέπει να συγκεντρώνονται σε μια στήλη που ονομάζεται Έτος, που θα τις περιέχει όλες ως γραμμές): αυτό μπορεί να απαιτεί λειτουργίες μετασχηματισμού δεδομένων (συγκέντρωση του πίνακα σε μάκρος ή εύρος).


NUTS

Το Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) είναι ένα ιεραρχικό σύστημα που χωρίζει την οικονομική επικράτεια της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου με σκοπό: • Τη συλλογή, ανάπτυξη και εναρμόνιση των ευρωπαϊκών περιφερειακών στατιστικών, • Τις κοινωνικοοικονομικές αναλύσεις των περιφερειών. Οι εδαφικές ενότητες χωρίζονται σε: o NUTS 1: σημαντικές κοινωνικοοικονομικές περιοχές o NUTS 2: βασικές περιφέρειες για την εφαρμογή των περιφερειακών πολιτικών o NUTS 3: μικρές περιοχές για συγκεκριμένες διαγνώσεις


Βάση Δεδομένων

Μια βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή δεδομένων, αποθηκευμένων και προσβάσιμων ηλεκτρονικά από ένα υπολογιστικό σύστημα. Οι βάσεις δεδομένων που ανήκουν σε επίσημες πηγές είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο για να τις συμβουλεύεσαι και να πραγματοποιείς λήψεις.


Επίσημες πηγές

Οι επίσημες πηγές είναι αξιόπιστοι, αναγνωρισμένοι πόροι βασισμένοι σε διάφορους παράγοντες. Είναι ένα σώμα εργασίας που δημιουργήθηκε από έναν εξουσιοδοτημένο φορέα στον τομέα του, ο οποίος αναγνωρίζεται ευρέως και θεωρείται ειδικός.


BRANDING

Αναφέρεται στη διαδικασία δημιουργίας και ανάπτυξης μιας χρήσιμης και σταθερής εταιρικής επωνυμίας.


ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Πληροφοριακά συστήματα που αναζητούν αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε διακομιστές Ιστού βασισμένα σε λέξεις-κλειδιά, χάρη στο "web crawler".


SEM

αρκτικόλεξο του “Search Engine Marketing”. Πληρωμένες καμπάνιες σε μηχανές αναζήτησης, οι οποίες επιτρέπουν την αλλαγή θέσης στο διαδίκτυο. Επίσης γνωστό ως PPC ή “Pay Per Click”.


SEO

αρκτικόλεξο του “Search Engine Optimization”. Είναι μια τεχνική ψηφιακού μάρκετινγκ που επιτρέπει τη βελτίωση της προβολής της σελίδας μας με σκοπό την αύξηση του όγκου επισκεψιμότητας. Επίσης γνωστό ως οργανική ή φυσική τοποθέτηση.


ΑΝΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Σχεδιασμός ιστού που επιτρέπει την προσαρμογή της οπτικοποίησης στη συσκευή από την οποία έχουμε πρόσβαση (tablet, smartphone, υπολογιστής…)


ΒΔΑ (Βασικοί Δείκτες Απόδοσης)

Ένας βασικός δείκτης απόδοσης είναι μια μετρήσιμη τιμή που δείχνει πόσο αποτελεσματικά μια εταιρεία επιτυγχάνει βασικούς επιχειρηματικούς στόχους.


ΛΙΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Η μεθοδολογία της λιτής επιχειρηματικής εκκίνησης έχει ως προϋπόθεση ότι κάθε νεοφυής επιχείρηση είναι ένα μεγάλο πείραμα που επιχειρεί να απαντήσει σε μια ερώτηση. Χρησιμοποιώντας την προσέγγιση λιτής επιχειρηματικής εκκίνησης, οι εταιρείες μπορούν να δημιουργήσουν τάξη όχι χάος παρέχοντας εργαλεία για να δοκιμάζεται ένα όραμα συνεχώς. Πρόκειται για μια διαδικασία, μια μεθοδολογία γύρω από την ανάπτυξη ενός προϊόντος.


ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΟΡΑΜΑ

Στα Οικονομικά, το Όραμα (Vision) είναι μια ζωντανή νοητική εικόνα του πώς θέλεις να είναι η επιχείρησή σου κάποια στιγμή στο μέλλον με βάση τους στόχους και τις φιλοδοξίες σου, καθώς και τους πόρους, τις δυνατότητες, τις προοπτικές ανάπτυξης και τις προσιτές ευκαιρίες. Το να έχεις ένα όραμα δίνει στο ξεκίνημά σου μια σαφή εστίαση, διατηρώντας σε στη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να πάρει μορφή και να γραφτεί σε μια δήλωση οράματος που θα είναι μέρος του pitch του ανελκυστήρα και θα εμπνεύσει το pitch της κεντρικής ιδέας.


PITCH

Το Pitch είναι μια λέξη με πολύ διαφορετικές έννοιες σε διαφορετικά γλωσσικά πλαίσια. Στις επιχειρήσεις, αναφέρεται σε μια ομιλία ή πράξη που επιχειρεί να πείσει κάποιον για την εγκυρότητα μιας ιδέας ή της ποιότητας ενός προϊόντος προκειμένου να τον κάνει να θέλει να επενδύσει σε μια επιχείρηση, να συνεργαστεί με την εταιρεία ή να αγοράσει το προϊόν ή την υπηρεσία. Πρέπει να καταστήσει σαφές σε τι αφορά η επιχείρησή σου, ποιο είναι το όραμά σου και ο στόχος της επιχείρησής σου. Εάν ο στόχος είναι η συγκέντρωση μετρητών εκκίνησης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα pitch για την παρουσίαση της επιχειρηματικής ιδέας σε πιθανούς επενδυτές. Εκτός αυτού, διαφορετικά pitch μπορούν να απευθύνονται σε πιθανούς πελάτες, για να τους πείσουν να αγοράσουν προϊόντα και υπηρεσίες. Τέλος, ένα pitch μπορεί να είναι χρήσιμο όταν χρειάζεσαι μια συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις ή νέους συνεργάτες σου.


ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ

Πρόκειται για μια δραστηριότητα ή επιχειρηματική μέθοδο στην οποία μια ομάδα ανθρώπων συναντιέται για να προτείνει πολλές νέες ιδέες για πιθανή ανάπτυξη ή λύση του προβλήματος. Άνθρωποι, συγκεντρωμένοι, δημιουργούν νέες ιδέες και λύσεις γύρω από έναν συγκεκριμένο τομέα ενδιαφέροντος, καταργώντας τις αναστολές, συχνά με τη βοήθεια ενός ή δύο εμψυχωτών. Με αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι μπορούν να σκέφτονται πιο ελεύθερα και προτείνουν όσο το δυνατόν περισσότερες αυθόρμητες νέες ιδέες. Όλες οι ιδέες σημειώνονται χωρίς κριτική και μετά από τη συνεδρία "brainstorming" οι ιδέες αξιολογούνται. Ο όρος διαδόθηκε από τον Alex Faickney Osborn κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '60.


Στρατηγική εστίασης

η επιχείρηση διοχετεύει την προσπάθειά της προς μια πολύ επιλεγμένη αγορά με υψηλό δυναμικό κερδοφορίας.


Διαφορική στρατηγική

το τελικό αποτέλεσμα ξεχωρίζει όχι λόγω της φθηνότερης τιμής του, αλλά χάρη στα εγγενή χαρακτηριστικά του. Αυτή η στρατηγική είναι απόλυτα συνεπής με προϊόντα/υπηρεσίες υψηλού καινοτόμου περιεχομένου, τα οποία απαίτησαν έντονη διαδικασία Ε&Α.


Στρατηγική καθοδήγησης κόστους

όταν οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να διεξάγουν τις διαδικασίες παραγωγής με χαμηλότερο κόστος από τις άλλες, χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητα της τελικής παραγωγής.


Τα «Animal Spirits»

είναι θετικά συναισθήματα που παρακινούν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.


Η επιχειρηματικότητα

συνίσταται στη δημιουργία και τη λειτουργία μιας νέας επιχείρησης με στόχο τη δημιουργία οικονομικής απόδοσης (κέρδος).


BUSINESS MODEL CANVAS

είναι ένα εργαλείο στρατηγικής διαχείρισης και ένα λιτό πρότυπο εκκίνησης για την ανάπτυξη νέων ή για την τεκμηρίωση υπαρχόντων επιχειρηματικών μοντέλων.


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Ένα πολιτιστικό ίδρυμα ή πολιτιστικός οργανισμός είναι ένας οργανισμός μέσα σε έναν πολιτισμό / υποκουλτούρα που εργάζεται για τη διατήρηση ή προώθηση του πολιτισμού.


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

πρόκειται για δια βίου μάθηση και δια βίου ανάπτυξη ικανοτήτων.


ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

άτομα που μετασχηματίζουν ιδέες σε μια νέα επιχείρηση, χρησιμοποιώντας τη συνολική εμπειρία τους, δεξιότητες και πρωτοβουλίες αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων τους.


ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

αναφέρεται στη διαδικασία δημιουργίας, ανάπτυξης και διαχείρισης μιας νέας επιχείρησης με σκοπό το κέρδος και με την ανάληψη οποιουδήποτε από τους κινδύνους της στον εταιρικό κόσμο.


Η Σύμβαση για την Προστασία της Παγκόσμιας Κληρονομιάς

Η Σύμβαση για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, που εγκρίθηκε από την UNESCO το 1972, ορίζει τα καθήκοντα των Κρατών Μερών στον εντοπισμό πιθανών τόπων και τον ρόλο τους στην προστασία και τη διατήρησή τους. Υπογράφοντας τη Σύμβαση, κάθε χώρα δεσμεύεται να διατηρήσει όχι μόνο τους χώρους παγκόσμιας κληρονομιάς που βρίσκονται στην επικράτειά του, αλλά και να προστατεύσει την εθνική του κληρονομιά.


Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς (UNESCO)

είναι υπεύθυνο για την καθημερινή διαχείριση της Σύμβασης και για τη διαχείριση του Ταμείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς.


Ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό

Η ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας του προσωπικού παρέχουν το πλαίσιο συνεργασίας στον πολιτισμό σε επίπεδο ΕΕ. Επικεντρώνονται στη θετική συμβολή που προσφέρει ο πολιτισμός στην κοινωνία της Ευρώπης, στην οικονομία της και στις διεθνείς σχέσεις.


Πρόγραμμα Creative Europe

Το Creative Europe είναι το πρόγραμμα-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποστήριξη στον τομέα του πολιτισμού και των οπτικοακουστικών μέσων.


Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά

Η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης είναι ένα πλούσιο και πολυποίκιλο μωσαϊκό πολιτιστικών και δημιουργικών εκφράσεων, μια κληρονομιά από προηγούμενες γενιές Ευρωπαίων και μια παρακαταθήκη για τους επόμενους.


ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΕΠ

Μερίδιο του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (η συνολική οικονομική αξία που δημιουργείται σε μια οικονομία σε ένα δεδομένο έτος) που μπορεί να αποδοθεί σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα ή δραστηριότητα.


Τύπος τουρισμού 3E (Excitement, Entertainment and Education)

Τουρισμός που βασίζεται στην παρουσία στον τουριστικό προορισμό τριών στοιχείων: Ενθουσιασμός, Εκπαίδευση, Διασκέδαση. Φυσιολογικά συνδέεται με τον πολιτιστικό τουρισμό.


Τύπος τουρισμού 3S (Sand, Sun and Sea)

Τουρισμός που βασίζεται στην παρουσία στον τουριστικό προορισμό τριών στοιχείων: Άμμος, Ήλιος, Θάλασσα.


ΑΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Παραδόσεις και ζωντανές εκφράσεις που κληρονομούνται από τους προγόνους. Παραδείγματα είναι οι προφορικές παραδόσεις, οι παραστατικές τέχνες ή οι χειροτεχνίες και τα τελετουργικά.


ΑΠΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

φυσικά αντικείμενα που παράγονται, συντηρούνται και μεταδίδονται από γενιά σε γενιά στην κοινωνία ως προϊόντα ανθρώπινης δημιουργικότητας που έχουν πολιτιστική σημασία και μπορούν να αναπαρασταθούν από μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και αντικείμενα, αρχεία- βιβλιοθήκη και οπτικοακουστικό υλικό αντικείμενα τέχνης, κ.λπ.


Πολιτιστική φυσική κληρονομιά

εξοχή, φυσικό περιβάλλον, χλωρίδα και πανίδα, βιοποικιλότητα και γεωποικιλότητα, πολιτιστικό τοπίο που αποτελεί σημαντικό μέρος της τουριστικής βιομηχανίας.


Άυλη και ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά

γλώσσα και γνώση, λαογραφία, προφορική ιστορία, παραδόσεις, έθιμα, αισθητικές και πνευματικές πεποιθήσεις κ.λπ. που είναι πιο δύσκολο να διατηρηθούν σε σύγκριση με τα φυσικά πολιτιστικά αγαθά.


Υλικά πολιτιστικά αγαθά

κτίρια, βιβλία, μνημεία, έργα τέχνης, αντικείμενα, τοπία.


Κοινωνικός επιχειρηματίας

ένας επιχειρηματίας που δημιουργεί επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση ενός κοινωνικού προβλήματος, για παράδειγμα, την ιδιωτικοποίηση του γλυκού νερού, τη διαρθρωτική/δομική οικονομική ανισότητα και τον εξευγενισμό (gentrification).


Πολιτιστικός επιχειρηματίας

ένας επιχειρηματίας που δημιουργεί μια επιχείρηση που στηρίζεται στις τέχνες, στη δημιουργική διάθεση ή/και σχετίζεται με την πολιτιστική κληρονομιά μιας συγκεκριμένης κοινότητας.


Φεουδαρχία

Ο φεουδαρχισμός ήταν ένας συνδυασμός νομικών, οικονομικών, στρατιωτικών και πολιτιστικών εθίμων που άκμασαν στη Μεσαιωνική Ευρώπη μεταξύ του 9ου και του 15ου αιώνα. Σε γενικές γραμμές, ήταν ένας τρόπος δομής της κοινωνίας γύρω από σχέσεις που προέρχονταν από την κατοχή γης σε αντάλλαγμα για υπηρεσία ή εργασία.


Μεσαίωνας

Στην ιστορία της Ευρώπης, ο Μεσαίωνας ή η Μεσαιωνική Περίοδος διήρκεσε από τον 5ο έως τον 15ο αιώνα. Ξεκίνησε με την πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και συγχωνεύτηκε στην Αναγέννηση και την Εποχή της Ανακάλυψης.


Βυζαντινός δρόμος

Το βυζαντινό οδικό σύστημα είναι η φυσική συνέχεια του ρωμαϊκού.


Λιθόστρωτος δρόμος

δρόμος με σκληρή, επίπεδη επιφάνεια από κομμάτια πέτρας (πλακόστρωτη με πέτρες).


Ρωμαϊκές λεγεώνες

Μια ρωμαϊκή λεγεώνα ήταν η μεγαλύτερη στρατιωτική μονάδα του ρωμαϊκού στρατού.